Woonconcepten voor senioren

Woonconcepten voor senioren worden onder velerlei namen en vormen aangeboden. Hieronder een greep uit de vele benamingen en mogelijkheden.

Aanleunwoning

Een aanleunwoning is een zelfstandige woning voor senioren, die nog redelijk mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben. De woning ligt in de nabijheid van een zorginstelling waar diensten en zorg afgenomen kunnen worden en gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen.

All together now

Dit is een combinatie van wonen, zorg en opleiding. Op een soort campus wonen mensen in een zorgappartement. Het gebouw staat in verbinding met een school waar jongeren voor de zorg worden opgeleid. Het restaurant staat open voor bewoners, studenten en docenten. Er zijn ook studentenwoningen en (buurt)voorzieningen zoals een bioscoop, een theater en een gemeenschappelijke tuin. De studenten lopen stage in de zorgappartementen, ouderen geven gastcolleges en begeleiding. Interactie en een stimulerende woon- en leeromgeving staan centraal.

Gemeenschappelijk wonen voor ouderen

Bij deze woonvorm kiezen mensen er bewust voor om met elkaar in één huis samen te wonen, zonder dat er sprake is van een gezinsverband. De ouderen wonen in zelfstandige woonruimten, delen gemeenschappelijk ruimten en ondernemen bepaalde activiteiten samen. Bewoners hebben de bereidheid tot gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. De bewoners vormen samen een vereniging waarvan de leden in gezamenlijke verantwoordelijkheid het project bewonen en zelf (mee) bepalen, wie als nieuwe bewoner wordt toegelaten.  Het gemeenschappelijke van alle woongroepen is dat begrippen zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid zijn gekoppeld aan samenhorigheid.
Meer info: Woongemeenschappen goed voor gezondheid ouderen

Gestippeld wonen

Gestippeld wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een gebouw. Overeenkomst met harmonica wonen is dat beide soorten gemeenschappelijk wonen te maken hebben met de andere bewoners van het gebouw. Kenmerk van beide vormen is de flexibele groepsgrootte. Gestippelde woongemeenschappen starten vrijwel altijd in bestaande complexen. Het zijn groepen die langzaam groeien. Bij het stippelmodel is een geleidelijke instroom van nieuwe leden beter mogelijk omdat het niet uitmaakt waar in het gebouw een woning vrijkomt. Deze gespreide huisvesting geeft meer kansen op menging en integratie met andere bewoners van het gebouw. Gestippeld wonen lijkt op het verenigingsleven dat zeker ouderen kennen van vroeger.

Brochure: Voorbeelden van gestippeld wonen en harmonicawonen »

Harmonica wonen

Bij harmonica wonen leven leden van een woongroep ruimtelijk geclusterd in een complex. Bij harmonicaprojecten gaat het meestal om nieuwbouw. Vaak is de beschikbare locatie te groot voor de groep of kiest de corporatie ervoor om zelf een aantal woningen te kunnen toewijzen. Soms is er ook sprake van verschillende financieringscategorieën: lage huur, hoge huur en koop. Kenmerk van beide vormen is de flexibele groepsgrootte. Het harmonicamodel geeft meer kans op toevallige ontmoetingen tussen de groepsleden doordat ze ruimtelijk geclusterd wonen, net als in een aaneengesloten woonproject. Brochure: Voorbeelden van gestippeld wonen en harmonicawonen »

Kangoeroewoning

Apart en toch samen. Een kangoeroewoning (ook wel tandemwoning genoemd) is een woonvorm waarbij mensen die zorg nodig hebben toch zelfstandig kunnen wonen en deel kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger.
De woning bestaat uit twee zelfstandige woningen (de buidel- en hoofdwoning) met elk eigen badkamer, woonkamer, keuken, slaapkamer enz.. De twee woningen zijn naast elkaar of boven elkaar geplaatst en door middel van een tussendeur of tussentrap is het mogelijk van de ene naar de andere woning te gaan. De buidelwoning is gelijkvloers, de hoofdwoning kan uit meerder lagen bestaan. Het uitgangspunt is dat u kunt zorgen voor bijvoorbeeld uw gehandicapte kind of samen wilt wonen met uw ouders maar toch met uw eigen gezin in de hoofdwoning een eigen leven kunt leiden.
Een voorbeeld: https://www.lefier.nl/Projecten/Algemeen/Curacaostraat-mantelzorgwoningen

Kleinschalig wonen

Een kleine groep ouderen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben, wonen met elkaar in een groepswoning. Hierdoor is het voor hen mogelijk een zo normaal mogelijk leven te leiden en een bepaalde mate van zelfstandigheid willen behouden.
Voorbeeld: http://www.herbergier.nl/wonen/overherbergier/dedrienotenboomen.aspx

Woonzorgcomplex

Een gebouw met zelfstandige woningen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, maar bij wie wel zorg op maat nodig is. Door de medewerkers van het zorgcomplex of door een nabijgelegen zorginstelling kan zorg en service worden aangeboden. Ook is er in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte.

Levensloopbestendige woning

Een levensloopbestendige woning, ook wel levensloopgeschikte woning genoemd is een zelfstandige woning geschikt voor bewoning zodat bewoners erin kunnen blijven wonen als hun levensomstandigheden veranderen, bijvoorbeeld door ouderdom.
Special Levensloopgeschikt bouwen »

Luxe residentie

Luxe zorgappartementen in op bijzondere locaties of in bijzondere gebouwen (kasteel, klooster, etc.) vaak met diverse faciliteiten en de mogelijkheid van zorg (op afroep). Ook kleinschalig wonen in een landhuis wordt hieronder verstaan. Voor meer info zie www.nevep.nl

Mantelzorgwoning

Een andere woonconcept voor senioren is een mantelzorgwoning. Dit is een verplaatsbare, complete woning die tijdelijk naast een ander huis wordt geplaatst bijvoorbeeld de achtertuin. In de woning kan allerlei apparatuur worden aangesloten. De mantelzorgwoning heeft een zit- en woonkamer met een verstelbaar keukenblok, een ruime slaapkamer en een doucheruimte. Alles is aangepast en toegankelijk gemaakt. De zorgvrager woont zelfstandig, maar de mantelzorger is dichtbij.Een
Mantelzorgwoningen, wat mag en wat niet?

Meergeneratiewonen

Oudere mensen, zeker als ze alleen zijn, lopen een groot risico te vereenzamen. Tegelijk raken ze steeds meer afhankelijk van de hulp van de samenleving om hen heen. Een van de de uitgangspunten van een meergenaertieproject is gemeenschapszin waarbij zorg en ondersteuning van ouderen, gehandicapte mensen en kinderen meer door mensen in de wijk zelf plaatvinden. In Duitsland is deze woonvorm zeer populair.

Kijk eens naar het Meergeneratie Woonproject in Nijmegen waar een toekomst wijzend model van wonen en leven wordt gerealiseerd. Er zullen woningen van diverse grootte zijn voor alleenstaanden, jong en oud, (één-ouder) gezinnen, paren en kleine woongroepen (tot 5 personen). Er zijn huizen die uitdrukkelijk levensloop bestendig gebouwd zijn. Dat wil zeggen, dat bij wijziging van de gezinssamenstelling veranderingen aan de woning mogelijk zijn waarbij de gebruikte materialen opnieuw kunnen worden ingezet. Meer generatie wonen

Moderne hofjes

Moderne vorm van de aloude hofjes. Wonen rond een beschutte binnenplaats waarbij nieuwe vormen van nabuurschap mogelijk zijn.
Een voorbeeld: www.knarrenhof.nl

Particulier wooninitiatief

Particuliere wooninitiatieven zijn een bijzonder voorbeeld van vraag gestuurd wonen, waarbij zorg en begeleiding voor de bewoners bij derden wordt ingekocht. Het gaat om een vrij nieuwe ontwikkeling, waarvoor geen blauwdruk van één bepaald woonconcept voor handen is. Wooninitiatieven zijn maatwerk.

Patio Plus

Hierbij worden bestaande eengezinswoningen aangepast. In de tuinen wordt een slaap- en badkamer gerealiseerd. Tuinen worden met elkaar in verbinding gebracht zodat er een grote gezamenlijke binnentuin ontstaat. Er kan een gezamenlijke doorgang komen naar een centrale woning met een gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Serviceflat

Een serviceflat is een appartementencomplex voor ouderen, vaak met koopappartementen maar soms zijn er ook huurwoningen. Bewoners kunnen gebruik maken van verschillende diensten, zoals een maaltijdservice, een logeerkamer, ontmoetingsruimte, klussendienst.

 

Praktijkvoorbeeld: Seniorenflat wordt ontmoetingsplek voor de buurt

http://www.platform31.nl/publicaties/transformatie-serviceflats

Talitaconcept

In deze woonvorm wonen senioren en jonge alleenstaande moeders samen in een complex maar wel in hun eigen woning. Het gaat hier om jonge alleenstaande moeders en meisjes die om uiteenlopende redenen niet in hun gezin kunnen blijven wonen. De begeleiding is onder andere gericht op het vergroten van de sociale vaardigheden, het opbouwen van een sociaal netwerk en waar mogelijk het herstel van gezinsrelaties. Bij de moeders is extra aandacht voor de relatie met hun kind. Het doel is uiteindelijk dat zij zich leren handhaven in een opleiding of werkkring en zelfstandig kunnen wonen en leven. Senioren begeleiden deze jonge vrouwen in hun dagelijkse situaties.

Themawijk/lifestylepark

Gehele wijk of zelfs stad volgens een bepaald thema. Er zijn gezamenlijke voorzieningen maar het zijn het individuele woningen.

Als voorbeeld en idee: www.seniorsmartliving.nl

Thuishuis

Een ‘Thuishuis’ is een gewoon huis waarin vijf tot maximaal zeven ouderen (vanaf 60-plus) samenwonen met ieder hun eigen woonkamer, slaapkamer en badkamer/toilet. Samen delen ze een grote woonkamer, hobbyruimte, (bij)keuken, logeerfaciliteit en daar waar mogelijk een tuin. De woning staat in de vertrouwde eigen wijk en wordt ondersteund door vrijwilligers.

Het Thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk/moskee, etc. Bij of in de directe nabijheid van het huis is een parkeervoorziening

Lees meer over Thuishuizen op deze site »
Bekijk ook de film over het Thuishuis: https://www.youtube.com/watch?v=G09Fl69-chc

Woongroep (op basis van religie, afkomst, seksuele geaardheid, etc.)

Het gaat om een project van zelfstandige woningen met tenminste een gemeenschappelijke ruimte. Er is sprake van deelname in een groep waarbij er bereidheid is tot het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp. Er zijn bijvoorbeeld woongroepen voor allochtone ouderen maar ook voor ouderen met een bepaalde religie/levensovertuiging en leeftstijl.
Voor meer informatie: http://www.lvgo.nl/woongroepen/

Woonzorgcomplex

Een gebouw met zelfstandige woningen voor senioren, die nog zelfstandig kunnen wonen, maar bij wie wel zorg op maat nodig is. Door de medewerkers van het zorgcomplex of door een nabijgelegen zorginstelling kan zorg en service worden aangeboden. Ook is er in het gebouw een gemeenschappelijke ruimte.

Zorgpark

Het idee is om een bijzondere levensloopbestendige woonbuurt te ontwikkelen met een ziekenhuis, behandelcentra, revalidatiecentra, etc. gericht op senioren en mensen die kunnen profiteren van de nabijheid van het zorgpark. Door de vergrijzing is de verwachting dat er steeds meer interesse zal zijn voor deze woonmilieus. De herontwikkeling van bijvoorbeeld een terrein rondom een ziekenhuis biedt een unieke kans om in de directe nabijheid van zorg voor deze doelgroep huisvesting te woningen te bouwen.